Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Ε.Α.Α.Α -Χορήγηση Βοηθήματος Αριστούχου Μαθητή (ΒΑΜ) Σχολικού Έτους 2019-2020

 Γνωρίζετε στα Μέλη της ΕΑΑΑ ότι, στις 13 Δεκεµβρίου 2020, ηµέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.µ., θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευµατικού Κέντρου της Ένωσης (Χαλκοκονδύλη 5, 7ος όροφος), η βράβευση των αριστούχων µαθητών σχολικού έτους 2019-2020, τέκνων οικογενειών αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας.

Α) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕIΣ:
Τα τέκνα να έχουν προαχθεί από τη Β’ στη Γ’ τάξη ή να έχουν αποφοιτήσει από τη Γ’ Τάξη Δηµοσίου ή Ιδιωτικού Λυκείου Ελληνικής Επικράτειας (και Τεχνικό Λύκειο), µε Μ.O. βαθµολογίας 18,1 και άνω, σύµφωνα µε το Π.Δ. 246/98 και Π.Δ. 60/06 του Υπουργείου Παιδείας.

Ο αριθµός των υπό βράβευση τέκνων των Αποστράτων καθορίζεται µε απόφαση του κ. Α/ΓΕΑ και στον υπό βράβευση µαθητή χορηγείται χρηµατικό ποσό Τριακοσίων Είκοσι ευρώ (€320,00) το οποίο θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασµό του βραβευµένου µαθητή από το ΓΕΑ/ΟΛΚΑ.

Β) ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ:

– Αίτηση από τον νόµιµο Επίτροπο (κηδεµόνα – πατέρα – µητέρα), όπως το υπόδειγµα στο τέλος της ανακοίνωσης.

– Βεβαίωση του Δηµοσίου ή Ιδιωτικού Λυκείου (Ελληνικής Επικράτειας), στην οποία θα εµφαίνεται ο Μ.Ο. της βαθµολογίας των µαθηµάτων του µαθητή και ο χαρακτηρισµός «ΑΡΙΣΤΑ» (δίδεται από τη Γραµµατεία του Λυκείου), ή υποβολή φωτοαντιγράφου του Αποδεικτικού Προαγωγής ή του Απολυτηρίου.

– Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασµού του τέκνου και σε περίπτωση µη υπάρξεως, να αποσταλεί Φωτοαντίγραφο Οικογενειακού Τραπεζικού Λογαριασµού µε το όνοµα ενός εκ των γονέων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 (θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία ο βραβευθείς θα επιτρέπει την κατάθεση του ποσού στον Οικογενειακό Τραπεζικό Λογαριασµό.

Υποβολή δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά όλων των ανωτέρω κατηγοριών, θα υποβληθούν με αυτοπρόσωπη παρουσία ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, ως εξής:

- Στα κατά τόπους Παραρτήματα, όσα Μέλη εξυπηρετούνται από αυτά.

- Απευθείας στην κεντρική ΕΑΑΑ, όλα τα υπόλοιπα Μέλη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παρουσίας, θα τηρηθεί απαρέγκλιτα η καθορισθείσα από την ΕΑΑΑ διαδικασία (κατόπιν ραντεβού, χρήση μάσκας κλπ).

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στην κεντρική ΕΑΑΑ ή τα Παραρτήματά της (για ταχυδρομική αποστολή λαμβάνεται υπόψιν η σφραγίδα ταχυδρομείου), έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020.

Αυτονόητη η υποχρέωση τήρησης  της ανωτέρω προθεσμίας, προκειµένου υποβληθούν  στο ΓΕΑ το σύνολο των Αιτήσεων για έγκριση του αντίστοιχου κονδυλίου.

Για να κατεβάσετε την Αίτηση πατήστε εδώ

Εκ της ΕΑΑΑ

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020

Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ Μηνών Απριλίου-Μαϊου Έτους 2020

 Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει την  χορήγηση  του ΒΟΕΑ για τους μήνες ΑΠΡΙΛΙΟ – ΜΑΪΟ του έτους 2020, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν κατά απόλυτη σειρά με βάση το μήνα υποβολής και τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης, στους ατομικούς λογαριασμούς εκάστου.

Για τα τέκνα που υπέβαλαν αίτηση κατά τους μήνες Απρίλιο – Μάϊο του έτους 2020, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους και με την ένδειξη: «Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης», το αργότερο μέχρι 09-10-2020 και να έχει ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 25-10-2020.

Σημειώνεται ότι, η εν λόγω Φορολογική Ενημερότητα θα πρέπει να εκδοθεί από την 25η Σεπτεμβρίου 2020 και εντεύθεν και να ισχύει τουλάχιστον για ένα (1) μήνα.        

Τρόποι αποστολής της φορολογικής ενημερότητας: ταχυαποστολή (courier) ή FAX: 2103233375 ή μέσω e-mail: voithimata@army.gr

Σας γνωρίζουμε ότι η παραλαβή ή μη των φορολογικών ενημεροτήτων μέσω ταχυαποστολής (courier) πιστοποιείται από τις αρμόδιες εταιρείες ταχυαποστολών.

Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :

Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Κολοκοτρώνη 13

Τ.Κ. 10562 - Αθήνα

Με την ένδειξη Φορολογική Ενημερότητα για ΒΟΕΑ.

Αθήνα, 22 Σεπ 2020     

-Ο-

Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ

Ταξίαρχος(Ο) Αθανάσιος Δημητριάδης

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Ανακοίνωση ΕΛΟΑΣ για Συμπληρωμ ΕΦΑΠΑΞ Ν.4575_2018 11-09-20

 Ανακοίνωση Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Στρατού (ΕΛΟΑΣ)

επί των Αιτημάτων Χορήγησης Συμπληρωματικών Εφάπαξ
Βοηθημάτων σε Εφαρμογή του Ν.4575/2018

1. Ο Ειδικός Λογαριασμός, μετά από έγγραφη ενημέρωση από την εποπτεύουσα αρχή και κατόπιν απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής, ενημερώνει όσους πρώην μετόχους είχαν λήξη μετοχικής σχέσης από 01.08.2012 έως 31.12.2016 ότι οι διατάξεις των άρθρων 10 και 15 του Ν.4575/2018 δε δημιουργούν οικονομικό αποτέλεσμα για χορήγηση συμπληρωματικών εφάπαξ βοηθημάτων ή για επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΛΟΑΣ, ως αχρεωστήτως παρακρατηθείσες.

2. Η παρούσα ανακοίνωση επέχει θέση ενημέρωσης σχετικά με όλες τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί ή θα υποβληθούν μελλοντικά στον Ειδικό Λογαριασμό για το εν λόγω θέμα.

-Ο-

Διευθυντής
Απόστολος Μπουρδούκης
Συνταγματάρχης (Ο)

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

Ανακοίνωση για Νοσοκομειακή Περίθαλψη από το ΝΙΜΤΣ

 1. Το ΜΤΣ ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους μερισματούχους και με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και κατ'επέκταση της ταλαιπωρίας των δικαιούχων νοσοκομειακής περίθαλψης από το ΝΙΜΤΣ, θα αποστέλλει σ' αυτό, σε μηνιαία βάση, ηλεκτρονικά, κατάσταση των μερισματούχων στους οποίους διενεργείται η προβλεπόμενη κράτηση υπέρ ΝΙΜΤΣ και ως εκ τούτου δικαιούνται περίθαλψης οι ίδιοι και τα μέλη των οικογενειών τους σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ιδρύματος. Με τη διαδικασία αυτή δεν είναι πλέον απαραίτητη η έκδοση καρτών και η χορήγηση βεβαιώσεων από το ΜΤΣ, καθόσον η συνδρομή των προϋποθέσεων νοσηλείας θα εξετάζονται απευθείας από το ΝΙΜΤΣ.


2. Εξυπακούεται ότι τα δεδομένα που περιέχονται στο ηλεκτρονικό αρχείο θα αποστέλλονται με αποκλειστικό και μόνο σκοπό την ταυτοποίηση των δικαιούμενων νοσηλείας και το ΝΙΜΤΣ θα τηρεί τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.


Γενικός Διευθυντής ΜΤΣ


Ταξίαρχος (Ο) Αθανάσιος Δημητριάδης

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020

Συγχαρητήριο μήνυμα Δ.Σ ΠΣΑΕΜΘ για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ευχόμαστε ολόψυχα θερμά συγχαρητήρια στους επιτυχόντες μαθητές των Πανελλαδικών Εξετάσεων και υγεία, δύναμη και επιτυχία στο νέο αυτό κύκλο της ζωής τους.

Συγχαρητήρια επίσης στους  στους γονείς, που μέσα από τον δικό τους αγώνα στήριξαν τις προσπάθειες όλων των παιδιών, ανεξαρτήτως αποτελέσματος.


Η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για την κατάκτηση στόχων, γνώσεων και για την επαγγελματική εξέλιξη. Η μετάβαση όμως στην ενήλικη ζωή, με εφόδια τα νιάτα, την πίστη στον εαυτό μας και την εργατικότητα, είναι ο πιο σπουδαίος σταθμός στη ζωή κάθε ανθρώπου. Σε αυτόν τον σταθμό βρίσκονται όλα τα παιδιά σήμερα, και αυτά που πέτυχαν θέση σε μια σχολή και αυτά που έμειναν εκτός.


Σε όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους ευχόμαστε καλή αρχή και ο δρόμος τους να είναι καλοτάξιδος.Εκ του Δ.Σ 

Κυριακή, 23 Αυγούστου 2020

Καταβολή ΒΟΕΑ 1ου Τριμήνου 2020

 

Καταβολή ΒΟΕΑ 1ου Τριμήνου 2020

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει την έναρξη χορήγησης του ΒΟΕΑγια το έτος 2020, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν κατά απόλυτη σειρά με βάση το μήνα υποβολής και τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης, στους ατομικούς λογαριασμούς εκάστου.

Για τα τέκνα που υπέβαλαν αίτηση κατά τους μήνες ΙΑΝ - ΦΕΒ -ΜΑΡ του έτους 2020, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους και με την ένδειξη: «Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης», το αργότερο μέχρι 04-09-2020 και να έχει ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 25-09-2020.

Σημειώνεται ότι, η εν λόγω Φορολογική Ενημερότητα θα πρέπει να εκδοθεί από την 25η Αυγούστου 2020 και εντεύθεν και να ισχύει τουλάχιστον για ένα (1) μήνα.        

Τρόποι αποστολής της φορολογικής ενημερότητας: ταχυαποστολή (courier) ή FAX: 2103233375 ή μέσω e-mail: voithimata@army.gr

Σας γνωρίζουμε ότι η παραλαβή ή μη των φορολογικών ενημεροτήτων μέσω ταχυαποστολής (courier) πιστοποιείται από τις αρμόδιες εταιρείες ταχυαποστολών.

 

Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση:

Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Κολοκοτρώνη 13

Τ.Κ. 10562 - Αθήνα

Με την ένδειξη Φορολογική Ενημερότητα για ΒΟΕΑ.

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020

Απάντηση ΥΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ σε αιτημά μας για νομ.ρυθμιση διπλων εισφορών ΙΚΑ/ΕΤΕΑΜ

Για μία ακόμα φορά το Υπ.Εθν.Άμυνας εθελοτυφλεί είς βάρος των Εθελοντών Μακράς Θητείας .Ως πότε θα συνεχίζεται η κλοπή των ασφαλιστικών εισφορών μας;


Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020


Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας ενημερώνει τα μέλη του  ότι θα βραβεύσει τους αριστούχους μαθητές της Γ’τάξεως Γενικού Λυκείου (Γενικός βαθμός 19 και άνω) για το σχολικό έτος 2019-2020,των οικονομικώς μέχρι και την 28η Ιουνίου 2020 τακτοποιημένων μελών του.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς-μέλη του ΠΣΑΕΜΘ όπως αποστείλουν στην διεύθυνση του ΠΣΑΕΜΘ με e mail σε ηλ.μορφη στο psaemth.gr@gmail.com έως την 29η Ιουλίου 2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά:1.Φ/Α του απολυτηρίου Γενικού Λυκείου2.Φ/Α πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης με δικαιούχο τον αριστεύσαντα μαθητή η τον γονέα του.

Για το Δ.Σ
Παναγιώτου Δημήτριος                                          Καραγιάννης Χαράλαμπος
  Πρόεδρος                                                                       Γραμματέας

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020

Υγειονομική περίθαλψη ανασφάλιστων μελών στρατιωτικών (ε.ε. και ε.α.).

Σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη ανασφάλιστων τέκνων,ε.ε και ε.α στρατιωτικών γνωρίζονται τα παρακάτω:    Με το ΦΕΚ 2035/τεύχος Β’/ 21-9-2009,  είχε προβλεφθεί η νοσηλεία αγάμων και ανασφάλιστων τέκνων ε.ε. και ε.α. Στρατιωτικών, αλλά όχι η διενέργεια εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία των στρατιωτικών νοσοκομείων, μη συμπεριλαμβανομένου του ΝΙΜΤΣ. Τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίσθηκαν με το ν. 4609/2019, με αποτέλεσμα όλοι οι δικαιούχοι περίθαλψης (και μέλη οικογενειών), έστω και ανασφάλιστοι, να νοσηλεύονται στα στρατιωτικά νοσοκομεία και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων συμπεριλαμβανομένου και του ΝΙΜΤΣ και να δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης και εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία αυτών. Σχετική πρόταση βελτίωσης είχε καταθέσει και η ΠΟΣ μέσω του τότε Α/ΓΕΕΘΑ, κατά τον χρόνο διαβούλευσης του πολυνομοσχεδίου.

     Αναλυτικότερα προβλέπεται:

ΦΕΚ 2035/τεύχος Β’/ 21 -9-2009

Άρθρο 1

Η νοσηλεία των αγάμων και ανασφάλιστων τέκνων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία  που διαθέτουν πτέρυγες νοσηλείας Τρίτων, θα παρέχεται δωρεάν.

Άρθρο 2

Ως τιμολόγιο προσδιορισμού της δαπάνης ορίζεται αυτό που ισχύει κάθε φορά από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η κάθε δαπάνη νοσηλείας θα κλείνει με την ένδειξη δωρεάν και θα τίθεται στο αρχείο με μνεία της παρούσης.

Ν. 4609/2019

Άρθρο 13

Κάλυψη δαπανών ανασφάλιστων δικαιούχων περίθαλψης στα στρατιωτικά νοσοκομεία.

1. Οι υπαγόμενοι σε οποιαδήποτε κατηγορία δικαιούχων περίθαλψης στα στρατιωτικά νοσοκομεία και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), οι οποίοι δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι ή είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλιστικών φορέων, αλλά έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους κάλυψη, νοσηλεύονται σε αυτά δωρεάν και δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης και εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία από αυτά.

2. Οι δαπάνες της παραγράφου 1 καλύπτονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

ΠΗΓΗ:ΠΟΣ

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020

Απορρίφθηκε η αίτηση δημιουργίας Σωματείου ΕΜΘ-ΕΠΟΠ απο το Ειρηνοδικείο Αθηνών

Αγαπητοι συνάδελφοι

ε.α Ε.Μ.Θ

Το πολυδιαφημισμένο σωματείο ΕΜΘ-ΕΠΟΠ που διατυμπάνιζαν κάποια πληρωμένα και τυχοδιωκτικά blogs  και κάποιοι ... αυτοαποκαλούμενοι ε.ε στρατιωτικοί συνδικαλιστές και υποβαθμιζε,ρεζίλευε τον θεσμό των Ε.Μ.Θ απορρίφθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου  από το Ειρηνοδικέιο Αθηνων.
Ελπίζουμε στο μέλλον οι συγκεκριμμένοι ε.ε "στρατοσυνδικαλιστές" να μην πραξουν κάτι ανάλογο στο μέλλον που θα εχει αποτέλεσμα τον διασυρμό του θεσμου των Εθελοντών Μακράς Θητεία.
Είμαστε αρωγοί στα προβλήματα των ε.ε συναδέλφων μας,αλλά παραμένουμε και απέναντι στον καθένα που θέλει να υποβαθμίσει τον θεσμό τον οποίο υπηρετήσαμε και είμαστε υπερήφανοι για αυτόν.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ
Σάββατο, 20 Ιουνίου 2020

Περί "σωματείων" το ανάγνωσμα..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

 Αγαπητοί κ.συναδελφοι ε.α Ε.Μ.Θ.

Ο σύλλογός μας τίς τελευταίες ημέρες δέχθηκε  τηλέφωνα από συναδέλφους ε.α ΕΜΘ μα και πολλούς ε.ε Ε.Μ.Θ  οι οποίοι μας πληροφόρησαν ότι κάποιοι ε.ε ΕΜΘ κινούνται στην κατεύθυνση δημιουργίας σωματείου ΕΜΘ-ΕΠΟΠ ,οι οποίοι είναι έξω φρενών που οι ενέργειες αυτές των ε.ε ΕΜΘ υποβαθμίζουν το θεσμό των ΕΜΘ για τον οποίο,ειδικά οι πρώτες σειρές ΕΜΘ και ειδικά του Σ.Ξ πέρασαν τα πάνδεινα ώστε να απολαμβάνουν οι νεότεροι,και είναι απαράδεκτο κάποιοι νεαροί συνάδελφοι ,οι περισσότεροι χωρίς τα βιώματα των παλαιοτέρων ΕΜΘ, παρακινούμενοι από συγκεκριμένη σελίδα αμφιβόλου ρόλου και από κάποιους επαγγελματίες κομματικούς ακολούθους που αποκαλούνται "Στρατιωτικοί συνδικαλιστές"  για τους δικούς τους λόγους να βάζουν τους ΕΜΘ μαζί με τους ΕΠΟΠ ,που είναι ένας εντελώς διαφορετικός θεσμός.Ο Σύλλογός μας συμφωνει με τους συναδέλφους,κατανοούμε τήν αγανάκτησή τους και δηλώνει οτι τέτοιες ενέργειες ρεζιλεύουν το θεσμό των ΕΜΘ για τον οποίο εμείς οι ε.α ΕΜΘ είμαστε υπερήφανοι.

Όλοι μας πιθανόν να έχουμε συγγενικά η φιλικά πρόσωπα στον συμπαθή θεσμό των ΕΠΟΠ,αλλα είναι ένας άλλος ξεχωριστός θεσμός από τον θεσμό των ΕΜΘ,μέ τα δικά του προβλήματα και τις δικές του επιδιώξεις..Ούτε περάσαμε τα ίδια απο το 1985 που  δημιουργήθηκε ο θεσμός των Ο.Π.Υ και μετέπειτα Ε.Μ.Θ ,ούτε η αντιμετώπιση της υπηρεσίας ταν ποτέ τόσο γενναιόδωρη όπως ήταν απέναντι στους συμπαθείς ΕΠΟΠ.

 Η πρώτη προσπάθεια υποβιβασμού του θεσμού μας έγινε όταν ο νομοθέτης ενέταξε τις διατάξεις που ισχύουν για τους ΕΠΟΠ σε αυτές που ισχύουν για τους ΕΜΘ,εσφαλμενα κατ εμάς.Η δεύτερη και τελειωτική ,θα είναι τούτη εδώ,από καποιους ε.ε ΕΜΘ και θα εχει σαν αποτέλεσμα την απόλυτη ξεφτίλα του θεσμού των ΕΜΘ που τόσα προσέφερε στις Ε.Δ.Τελικά ο εχθρός είναι πάντα από μέσα.....

Καλούμε τους ε.ε συναδέλφους μας να σκεφτούν πολύ καλά τί προσπαθούν να κάνουν,και τους ευχόμαστε οι όποιες αποφάσεις τους να έχουν μοναδικό σκοπό τήν εξύψωση του θεσμού των Ε.Μ.Θ καί μόνο .Ενός θεσμού πού ακόμα και σήμερα αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα,τα κυριότερα ασφαλιστικής φύσεως. ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020

Έναρξη Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μέσω e-mail για Χορήγηση Εφ’ άπαξ Βοηθημάτων ΕΛΟΑΝ-ΕΛΧΑΟΣ-ΕΛΧΑΟΙΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Γλάδστωνος 1- Τ.Κ. 106 77 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103322065,66
Αθήνα, 06 Μαϊ 20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : Έναρξη Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μέσω e-mail για Χορήγηση Εφ’ άπαξ Βοηθημάτων ΕΛΟΑΝ-ΕΛΧΑΟΣ-ΕΛΧΑΟΙΑ.
           
              1.   Από τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Ναυτικού (Ε.Λ.Ο.Α.Ν) ανακοινώνεται ότι από την 01 Ιουν 20 και μετά, υφίσταται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής (e-mail) των αιτήσεων χορήγησης βοηθημάτων ΕΛΟΑΝ-ΕΛΧΑΟΣ-ΕΛΧΑΟΙΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΑΝ efapaxeloan@hotmail.com ως εξής :
                     α.   Οι ενδιαφερόμενοι θα αποστέλλουν την αίτηση ΕΛΟΑΝ (υποδείγματα πατήστε εδώ) - ΕΛΧΑΟΣ (υποδείγματα πατήστε εδώ) - ΕΛΧΑΟΙΑ (υποδείγματα πατήστε εδώ) ηλεκτρονικά, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με επισυναπτόμενα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf ή άλλη αναγνώσιμη μορφή).
                     β. Ο αριθμός πρωτοκόλλου θα αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, με ημερομηνία πρωτοκόλλησης την ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποστολής της αίτησης.
                     γ.  Για την πληρέστερη ενημέρωση των αιτούντων, θα αποστέλλεται άμεσα και ηλεκτρονικά (μέσω e-mail), ενημέρωση επί των διαδικασιών χορήγησης εκάστου βοηθήματος.
            2.   Εναλλακτικά, η αποστολή αιτήσεων μετά των λοιπών δικαιολογητικών  ΕΛΟΑΝ-ΕΛΧΑΟΣ-ΕΛΧΑΟΙΑ, μπορεί να πραγματοποιείται και ως εξής :
                    α.   Μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο 210-3821801.
                    β.   Μέσω αλληλογραφίας (courier) στη διεύθυνση :
                                           ‘’ΕΛΟΑΝ/Τμήμα Εφ’ άπαξ/Β’ Όροφος
                                                           Γλάδστωνος 1
                                                            Τ.Κ. 106 77
                                                                Αθήνα’’
             3.    Σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής αιτήσεων με την ανωτέρω διαδικασία, υφίσταται και η δυνατότητα ταυτοπρόσωπης παρουσίας του ενδιαφερόμενου στον ΕΛΟΑΝ.

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ιωάννης Μαγουλάς ΠΝ             
   Διευθυντής  ΕΛΟΑΝ            

ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ANAKOIΝΩΣΗ Μ.Τ.Σ

1.     Ανακοινώνεται ότι το πρόγραμμα Κοινωνικών Παροχών της  Τράπεζας Πειραιώς προς τους μετοχομερισματούχους του Ταμείου υλοποιείται με την υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου το οποίο ανανεώνεται ανά πενταετία.

2.     Μετά τη λήξη του τελευταίου συμφωνητικού που αφορούσε την πενταετία 2015-2019 η Τράπεζα Πειραιώς δεν προσήλθε για την ανανέωσή του ούτε μας ενημέρωσε για την πρόθεσή της για τη συνέχιση ή μη του υπόψη προγράμματος.

Ανακοίνωση για Νοσοκομειακή Περίθαλψη από το ΝΙΜΤΣ

Το ΜΤΣ ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους μερισματούχους και με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και κατ'επέκταση της ταλαιπωρίας των δικαιούχων νοσοκομειακής περίθαλψης από το ΝΙΜΤΣ, θα αποστέλλει σ' αυτό, σε μηνιαία βάση, ηλεκτρονικά, κατάσταση των μερισματούχων στους οποίους διενεργείται η προβλεπόμενη κράτηση υπέρ ΝΙΜΤΣ και ως εκ τούτου δικαιούνται περίθαλψης οι ίδιοι και τα μέλη των οικογενειών τους σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ιδρύματος. Με τη διαδικασία αυτή δεν είναι πλέον απαραίτητη η έκδοση καρτών και η χορήγηση βεβαιώσεων από το ΜΤΣ, καθόσον η συνδρομή των προϋποθέσεων νοσηλείας θα εξετάζονται απευθείας από το ΝΙΜΤΣ.2. Εξυπακούεται ότι τα δεδομένα που περιέχονται στο ηλεκτρονικό αρχείο θα αποστέλλονται με αποκλειστικό και μόνο σκοπό την ταυτοποίηση των δικαιούμενων νοσηλείας και το ΝΙΜΤΣ θα τηρεί τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

        Γενικός Διευθυντής ΜΤΣ
Ταξίαρχος (Ο) Αθανάσιος Δημητριάδης

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡ.ΧΡΗΣΗ

H εκτύπωση της ετήσιας βεβαίωσης συντάξεων για το 2019 είναι στην παλιά ιστοσελίδα του ΓΛΚ.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ και παμε προσωποιημενη πληροφορηση κ.λ.π

Αντιστοιχως βεβαιωσεις για φορ.χρηση μερισματων ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ στις αντιστοιχες σελιδες (ηλ.υπηρεσίες ΓΕΣ και ΗΔΙΚΑ)

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020

Προπληρωμή συντάξεων του μηνός Απριλίου 2020

Αθήνα, 20/3/2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε, οι συντάξεις του Απριλίου 2020 να καταβληθούν νωρίτερα προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα τραπεζικά καταστήματα και στα ΑΤΜ.
Συγκεκριμένα, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
  • Οι συντάξεις των μη-μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, θα καταβληθούν στις 24 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη, αντί της 26ης Μαρτίου 2020.
  • Οι συντάξεις του δημοσίου θα καταβληθούν στις 27 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή αντί της 30ης Μαρτίου 2020.
  • Οι συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ, Τράπεζες, ΔΕΗ, ΟΤΕ, θα καταβληθούν στις 30 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα.
Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ

Ανακοίνωση ΜΤΣ Πίστωσης Μερίσματος Απριλίου 2020

Aνακοινώνεται ότι στα πλαίσια της μέριμνας υπέρ του προσωπικού και σε συνάρτηση με την αλλαγή ημερομηνίας πίστωσης των συντάξεων μηνός Απριλίου 2020, το Μετοχικό Ταμείο Στρατού σε συνεργασία με τη ΔΙΑΣ Α.Ε και την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., μερίμνησε για την πίστωση του μερίσματος μηνός Απριλίου 2020 την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020, αντί της προβλεπόμενης ημερομηνίας (Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020), ώστε να συμβάλλει στον περιορισμό μετάδοσης του κοροναΐου,  μέσω της ελαχιστοποίησης των μετακινήσεων προς τα Τραπεζικά Υποκαταστήματα.

Εκ του ΜΤΣ

Ταξίαρχος (Ο) Αθανάσιος Δημητριάδης

Γενικός Διευθυντής