Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Ανακοίνωση ΕΛΟΑΣ για Συμπληρωμ ΕΦΑΠΑΞ Ν.4575_2018 11-09-20

 Ανακοίνωση Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Στρατού (ΕΛΟΑΣ)

επί των Αιτημάτων Χορήγησης Συμπληρωματικών Εφάπαξ
Βοηθημάτων σε Εφαρμογή του Ν.4575/2018

1. Ο Ειδικός Λογαριασμός, μετά από έγγραφη ενημέρωση από την εποπτεύουσα αρχή και κατόπιν απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής, ενημερώνει όσους πρώην μετόχους είχαν λήξη μετοχικής σχέσης από 01.08.2012 έως 31.12.2016 ότι οι διατάξεις των άρθρων 10 και 15 του Ν.4575/2018 δε δημιουργούν οικονομικό αποτέλεσμα για χορήγηση συμπληρωματικών εφάπαξ βοηθημάτων ή για επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΛΟΑΣ, ως αχρεωστήτως παρακρατηθείσες.

2. Η παρούσα ανακοίνωση επέχει θέση ενημέρωσης σχετικά με όλες τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί ή θα υποβληθούν μελλοντικά στον Ειδικό Λογαριασμό για το εν λόγω θέμα.

-Ο-

Διευθυντής
Απόστολος Μπουρδούκης
Συνταγματάρχης (Ο)